سعید:

اونو باید بدند دست من تا کاری که با شریفات بعد از کری خوندنش هنگام بازی دوستانه در درفشی فر باهاش کردم رو بکنم