مارال:

آخه بچه .....تو در حدی نیستی که درمورد سرورت پرسپولیس حرف بزنی.تو هم آخه فوتبالیستی که از اول فصل رونیمکت نشستی؟ چه اعتماد به اتمسفری داری به مولا. یه سوال فنی زخم بستر نگرفتی آیا!؟!؟!؟