بدون نام:

چرا غلط زیادی میکنی جام؟ آره توهین کرد تا دو چشتون درآد. لنگی های بدبخت