هشتلیک لنگیها:

عزیزان لنگی آرش به تیم دوازدهم جدول توهین کرده شما چرا به خود تان گرفتید؟ هر وقت به تیم آخر جدول. ...شانزدهم. ...توهین کردمنظورش شمایید ! !!!! اونوقت شما هم توهین کنید! باور کنید سوتفاهم شده شما در حد دوازدهم هم نیستید! !!!!! شانزدهمی ها!!!!!!!!