بدون نام:

بعضی ها کلا تو فضا هستند
بعضی ها دارند جیب ها شون را تو این فضا پر می کنند
خ
اخه مگر چند نفر این لباس را می بینند
دوم چند نفر می تونند بخرند
سوما اونهای که می تونند بخرند اینقدر دارند ماهواره و کانالهای خارجی یا خودشون خارج می روندکه اخودشون اخر مدن
خوب نیست این پول را اون اسپانسر کلی لباس کنه و با مارک خودش صرف مردم بی لباس کنه
بیرید از موسس فیس بوک یاد بگیرید که تقریبا تمام سهامش را بخشیدبه کودکان بی سرپرست اونوقت ما مسلمانیم اون کافر
این اتذهبون ؟
می دنونم این را نمیگذاری روی سایت