بدون نام:

اتفاقاً روش بسیار خوبی است . حتماً باید با هر حرکتی موضع مخالف داشته باشیم ؟ حالا مسئولین یک روش خوب به کار گرفته اند باید حمایت کنیم . ظاهر پوشش ظاهراً مناسب به نظر می رسد . ایکاش این حرکت به پوشاندن موی جلو سر هم منتهی بشود . از مسئولین این طرح ممنونم