بدون نام:

عکس های افتضاح و بی حجاب نیکی کریمی را تموم مملکت دیدن .اون وقت الگویی بهتر از این خانم بی اعتقاد و ضد دین پیدا نمی شد ؟؟؟؟