بدون نام:

اين كارا مال ادمهاى بى غم و بى درد و بيكار و الاف كه هى سبز ببوشند و سرخ بپوشند و از بيكارى رژه برن جلو دوربين ها، مردم هزار جور گرفتارى دارند چرا به اونا پرداخته نشه، بيكارى جوانان از مد و لباسشون مهم تر يك جوان بيكار به حالش چه فرقى ميكنه، اين كارا مال ادمهايى كه مشكلات مالى و غم نان شب و بيمارى و رنج و گرفتارى نداره لاى پر غو بزرگ شده و البته الكى خوشه از خوشى دوست داره با رنگها بازى كنه!