بدون نام:

مثل اینکه بابک زنجانی ها رو هم ببرن ترویج پول حلال و کار حلال رو بکنن