بدون نام:

منم خوشم امد همسر من خیلی گله هیچ وقت ایرادی از من نگرفته ۱۲ از زندگیم میگذره