بدون نام:

......كيسه كش تو چي ......ميزني ........