بدون نام:

آرش تربیت درست نداره بد تربیت را چه میشه کرد