داداشی:

من و جد ابادم نمیتونیم همچی ماشینی رو بخریم ولی کاشف به عمل اومده میگن بلاد فرانس دیگه از این اوتول‌ها سوار نمیشن . بلا بدور .میگن .