یحیا تهرانی:

آیا کلمه ملی پوش را به این جانور دادن خطا نیست ؟