بدون نام:

اونا که توسط افراد خیلی گردن کلفت حمایت میشن که به گفته جنتی وزیر ارشاد زور دولت هم بهشون نمیرسه. ..........