بدون نام:

تو نوچه اش هستی یا فامیلش؟

اینها انگل جامعه هستند که باید از روی زمین پاک شوند. مردم فقط با اعدام اینها آرامش میگیرند.