رسول از ایران:

به قول دوست عزیزم که میگه " ترهوووووووووووووو" چاییدی عزیزم خبر نداری