بدون نام:

چه غلط‌های زیادی و چه آرزوهای طولانی که بر باد خواهد رفت اوباما هم گفت زندان گوانتانامو را تعطیل می‌کنم اما فقط شعار بود