بردیا:

اولین کاری که می‌کنی، غلط میکنی
بزرگتر از تو لاف در غریبی نواخت و نتیجشو دید،تو که پشیزی