بدون نام:

سلام. آقای روحانی و تیم دولت یازدهم کک کنید به جای رفتن به سفرهای اروپایی به این دختر جوان کمک کنید