پیمان صادقیان:

تدی جان خرس مهربون حالت خوبه شبها شام سبک بخور زود هم برو بخواب یک هفته این کار رو بکن قول میدم حالت خوب بشه