محمد:

شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی قپ قپ خورد گه دانه دانه