بدون نام:

هی میگیم اینا لایق نیستند اینا آدم نیستن که باشون مذاکره کنیم دوباره وزیر امور خارجه میگه نه بابا دیگه آدم شدن.