بدون نام:

ششمس کارت هم این خواهد بود که خودت شاهد جنگ در دنیا و کشور خودت باشی.