بدون نام:

به این وزیر شجاع باید آفرین گفت حرف خودرا در میان آن همه شیاطین با شهامت بیان کرد ونه مثل بعضی‌ها با مسامحه با کلمات بازی میکنند عربستان را برادر خطاب میکنند