احسان:

زنده باد امیر خان قلعه نویی.
مرگ بر دشمنان امیر خان قلعه نویی.