بدون نام:

چی شده که مرگ بین ورزشکاران زیاد شده
کمی بیش از کمی عجیبه
خدایش بیامرزد