علی:

کار رابه کاردان اگر نسپارن نتیجه همینه بایدمنتظر پادرمیانی باشیم بسیجی بیترمز سنگ بر چاه انداخته حالا بیا درش بیار