کریم:

بسمه تعالی ای کاش رییس جمهورقبلی نیزباحضرت ایت اله دیدارمیکردندورهنمودهای تعامل بادوستان ودشمنان راطبق قران واسلام یادمیگرفت وبامطرح کردن بعضی مطالب که سودی برای ایران واسلام نداشت بهانه بدست دشمنان اسلام وایران نمیداد(سنگ به چاه نمی‌انداخت)