علی:

مسئولین ما از مغرب هم کمتر هستند ولی ادعایشان گوض فلک را کر میکند ظریف، ناظرف یاد بگیر .