بدون نام:

تکرار کردن حروف صدادار برای پیشگیری و درمان چین و چروک دور دهان موثر است.