سیروس:

یکی از سیستم‌های دفاعی مقصر دانستن دیگران در شکست هاست ، این نوع مصاحبه‌ها از دیگر ورزشکاران در طی روزهای آینده فراوان خواهد شد ، فدراسیون قبلی ، مربی قبلی ، دکتر قبلی ، بدنساز قبلی ، داوران مقصر بودند . شما نماینده ایران و تمامی ورزشکاران این رشته در المپیک بودید . اکنون زمان معذرت خواهی است نه توجیه