ششلیک:

ما هم رامین را می‌خواهیم ولی نه به قیمت نابودی ماهینی صبر کنه تا نیم فصل