بابک:

بنام خدا
خداوند متعال در جمیع احوالشان حافظ و ناصر و معین باشد و امداد رشاد به افعال سردار عزیز مقرون گرداند. انشاالله