بدون نام:

خاک پوتین سرباز ملت بر سر وطن فروشان دلخوش به واشنگتن