حمید:

دوست دارم بگویم ما همه قاسم سلیمانی هستیم اما سردار محبوب قلب ملت کجا و ما کجا