بدون نام:

کیاست و اقتدارشو با پیامی که داد به رخ همه کشید. عاشقتم دلاور