ژوبین:

با وجود سردار سلیمانی و دیگر سرداران رشید سپاه انسان به ایرانی بودنش مباهات میکند درود بر غیرت و شرف شما سرداران سپاه