سرباز وطن:

سربازتیم به مولا .
کی میشه ریاض را بگیریم.
دوست داریمممممممممممممممممممم