سید مصطفی حسینی:

من به بودن همچنین سردار رشیدی افتخار می‌کنم و از ته قلبم آرزو دارم روزی در رکاب ایشان خدمت کنم . من بسیار مشتاقم برای انجام خدمت به ایشان و ولایت فقیه ، من حاظرم جان خود و خانواده ام را فدای سردارانی چون سلیمانی کنم . هر لحظه هر جا که به وجود ناچیز بنده احتیاج باشد حاظرم تا پای جان خدمت کنم . آمین باشد که خدای بارک تعالی فرصت انجام خدمت در رکاب ایشان را به من بدهد آمین یا ربالعالمین