بدون نام:

من این فاجعه اسفباررا به ملت شهیدپروروکمدین پرورایران تسلیت عرض نموده وسه روزعزای عمومی اعلام می‌کنم.