بدون نام:

فقط ایراد از دیگران نگیریدیاد بگیریدمسولیین