برادر:

خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است