عابر لنگ مافیا:

رحمتی یک درواز بان معمولی هم نیست تاوان خیانتی که به امیر خان کرد می‌دهد