عابر لنگ مافیا:

واقعا بی شعوری آقای حجازی می‌خوای بی ابراهیمی و خسرو و یو که با امیر را بطه خوبی دارند دارند به منصوریان خیانت می‌کنند واقعا فکرت بیمار است