پویا معصومی:

امیدوارم با این دوربین‌ها بشه تا حد زیادی جلوی دزدی و جرایم دیگه گرفته بشه