عماد:

نماینده یزد به یکی گفته بود ببین مردم در باره من چه میگویند او چوبی را روی فرش اتاق میندازه میگه این چیه ؟چوب میاندازی ! در جوابش میگه نظر مردم اینه اگه صدا از این چوب بلند شد تو این صدا هم نداشتی . امید است موفق باشی