حمید علوی:

جناب ورمرزیار؛ از ما ست که بر ما ست. یادته پارسال و‌در طول فصل چقدر از پرویزخان مظلومی که هم پیشکسوتت بود و هم حق معلمی و استادی ده ساله گردنت داشت، انتقادهای جهت دار و نامنصفانه میکردی و هیچ حریم پیشکسوتی و استادی و ... رو هم رعایت نمیکردی برادر!؟