ششلیک:

غرصت خوبی است بازیکنانی که با انها بد رفتار شده به فردوسی بور و نود زنک بزنند حتی فیفا برای اتفاقات دوسه سال استقلال خواستار فاش شدن کثافت کاریها شده است