-:

خدا رو صد هزار مرتبه شکر که حلب ازاد شد انگار خرمشهر ازاد شده انقدر خوشحالم - ان شاء الله نابودی اسراییل